Profesionální a osobní přístup, spolehlivost a diskrétnost

+420 723 048 689

Mgr. Antonín Novák

Advokátní kancelář

Důkladná analýza, profesionální jednání a přesné  smlouvy

Rozvod – Děti – Majetek – výživné

Rozvody

Rozvody a majetková vypořádání

výživné mezi manžely, rozvedenými manžely a ostatními příbuznými

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti rodinného práva, a to zejména v rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů a péči o nezletilé – určení výživného a styku.

vymáhání pohledávek

zastupování v soudních sporech

Smouvy, vymáhání pohledávek, dědické řízení apod.

Připravíme pro Vás nejrůznější typy smluv, jako například smlouvy kupní, nájemní, darovací, o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zápůjčce apod.

převody nemovitostí

Zápis do katastru nemovitostí

Včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Advokátní úschovna

Převod nemovitostí

Advokátní kancelář zajistí provedení veškerých úkonů právního jednání při převodu nemovitostí, zřízení zástavního práva k nemovitostem, zřízení věcného břemene atd. Právní služby zde zahrnují zejména sepis kupní, darovací, zástavní nebo jiné smlouvy, ověření podpisů smluvních stran, zastupování v řízení u Katastrálního úřadu a zajištění úschovy finančních prostředků, pokud tuto službu klienti vyžaduj

Sepis smluv

Zajišťujeme sepis veškerých občanskoprávních smluv a dohod, nejčastěji jde o smlouvy o nájmu bytu či nebytových prostor, smluvy o úvěru,  o výpůjčce, o dílo, smlouvy zprostředkovatelské, mandátní apod.

Vymáhání pohledávek

Poskytujeme komplexní právní služby při soudním vymáhání peněžitých i nepeněžitých pohledávek. Právní služby zde typicky zahrnují převzetí právního zastoupení včetně posouzení vymahatelnosti pohledávek převzatých k vymáhání z hlediska úspěchu ve sporu i bonity dlužníka, sepis žaloby, její podání k soudu a zastupování v soudním a následně exekučním řízení. Advokátní kancelář spolupracuje se soudními exekutory, kteří nevyžadují úhradu zálohy na provedení exekuce a rovněž   ani náklady exekučního řízení (až na stanovené výjimky) pokud se pohledávku nepodaří prostřednictvím exekuce přes veškerou snahu vymoci.

Věřitelům rovněž poradíme, jak upravit své smluvní dokumenty a taktéž jak postupovat při sjednávání kontraktů, aby jim vznikaly pohledávky nesporné, které lze bez většího rizika uplatnit v soudním či jiném  řízení.

Věřitelům peněžitých pohledávek pak prvotní osobní konzultaci jejich kauzy v délce trvání do 30 minut poskytujeme zcela zdarma, aby se mohli naprosto svobodně rozhodnout, zda-li právní pomoc advokátní kanceláře při vymáhání jejich pohledávek využijí. 

Exekuční řízení

Oprávněným a povinným poskytujeme komplexní právní služby při zastupování v exekučním řízení. Právní služby zde typicky zahrnují převzetí věci a její právní posouzení, sepis veškerých návrhů, podání a opravných prostředků.

Vymáhání odškodnění

Nabízíme komplexní řešení škodných událostí, spočívajících ve vymáhání nároku poškozených, kteří utrpěli následkem protiprávního chování škůdce škodu na zdraví či majetku, a to jak po škůdci tak případně po pojišťovně. V praxi advokátní kancelář řeší nejčastěji škodní nároky vzniklé následkem dopravní nehody, trestnou činností (např. ublížení na zdraví, krádež, zpronevěra), nebo přestupkovým jednáním.

Uplatňujeme rovněž nároky na odškodnění pozůstalých po obětech trestné činnosti, dopravních nehod i pracovních úrazů.

Právní pomoc poškozeným typicky spočívá v poskytování právního poradenství.zastupování klienta v jednání se škůdcem, sepis dohody o náhradě škody včetně vyrovnání nároků poškozeného na úhradu  odškodnění morální újmy nad rámec úhrady hmotné škody. Poškozené rovněž zastupujeme v trestním i občanskoprávním řízení a při uplatnění nároků klienta vůči pojišťovně.

K nejčastěji uplatňovaným nárokům poškozených pak patří:

U škod na majetku nároky na vypořádání škody na věcech  a ušlý zisk.

U škod na zdraví náleží poškozeným a případně dalším osobám nároky na úhradu:

  • bolestného dle bodového ohodnocení lékaře,
  • odškodnění za ztížení společenského uplatnění (u trvalých následků),
  • nákladů léčení,
  • ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po ukončení pracovní neschopnosti,
  • nároků pozůstalých, které se skládají zejména z jednorázového odškodnění za ztrátu blízké osoby, nákladů pohřbu,  nároku na výživné apod.

Důležité upozornění: Vzhledem k poměrně složité právní úpravě, která se váže k jednotlivým nárokům na odškodnění a taktéž ke stanoveným  lhůtám pro uplatnění těchto nároků je třeba poškozeným i pozůstalým po poškozených naléhavě doporučit, aby vyhledali právní pomoc co nejdříve po vzniku škodné události. V praxi se totiž velmi často stává, že poškození vzhledem k pochopitelné neznalosti právní úpravy, opomenou své nároky řádně, včas a v plné výši uplatnit. Následkem těchto opomenutí vzniká velmi často poškozeným  zcela zbytečně  značná majetková újma.

Exkluzivní nabídka: Poškozeným, kteří utrpěli škodu na zdraví a rovněž pozůstalým po obětech trestné činnosti, dopravních nehod a pracovních úrazů je prvotní osobní konzultace jejich kauzy v délce trvání do 30 minut poskytována zcela zdarma, aby se mohli naprosto svobodně rozhodnout, zda-li právní pomoc advokátní kanceláře při vymáhání jejich nároků využijí.

Dědické řízení

Námi poskytované právní služby zahrnují zejména zastupování v dědickém řízení, sepis závětí a jiných listin o právních úkonech v dědickém právu.

Rozvodové řízení
Naše právní služby zde typicky spočívají v zastupování manžela v rozvodovém řízení a v řízení o úpravě výchovy a výživného nezletilých dětí pro dobu před po i rozvodu manželství rodičů. Sepisujeme veškeré smlouvy a dohody, které se týkají rodinného práva, zejména dohody o úpravě majetkových poměrů manželů po rozvodu manželství a smlouvy o vypořádání zaniklého společného jmění manželů.
Zakládání právnických osob

Zajistíme pro Vás založení veškerých typů právnických osob (obchodních společností, družstev, spolků apod.) dle českého práva. V případě zájmu zajišťujeme (ve spolupráci s prověřeným externím subjektem) i založení vhodného typu zahraniční společnosti (of shore), včetně servisu mezinárodního daňového plánování.

Spory o výživné

Poskytujeme veškeré právní služby spojené se zastoupením v řízení o úpravě výživného manžela, rozvedeného manžela, ve sporech o výchovu a určení výživného nezletilých dětí, ve sporech o výživné neprovdané matky apod.

Určení otcovství

Poskytujeme veškeré právní služby spojené se zastoupením v řízení o určení otcovství včetně případného následného řízení o úpravě výchovy a výživného k nezletilému dítěti.

Obchodněprávní smlouvy
Zajišťujeme sepis veškerých obchodněprávních smluv – zejména smluv kupních, mandátních, o dílo, o tichém společenství, o převodu obchodního podílu, obchodních podmínek, rozhodčích doložek apod.
Směnečné řízení

Zajišťujeme sepis veškerých typů směnek. Poradíme Vám s problematikou právního jednání při nakládání se směnkami, zejména při zajištění závazku směnkou a s převody směnek. Zastupujeme klienty ve směnečném soudním řízení.

Trestní obhajoby

Poskytujeme komplexní právní služby obhajoby v trestním řízení a to jak podezřelým, tak i obviněným. Obhajoba osoby proti které se vede trestní řízení pak obvykle představuje širokou škálu úkonů: právní pomoc při jednání orgánu činného v trestním řízení (jímž je policejní orgán, státní zastupitelství, soud), podávání návrhů, žádostí, stížností a opravných prostředků.

Zastupování poškozených

Zastupujeme poškozené při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestnou činností. Naše právní služby zde typicky zahrnují sepis návrhu na přiznání nároku na náhradu škody, popř. i nehmotné morální újmy způsobené trestným činem, sepis dohody o náhradě škody mezi obviněným a poškozeným a zastoupení poškozeného při jednání před soudem či jiným orgánem činným v trestním řízení.

Správa majetku

Nabízíme komplexní služby při správě majetku, zejména nemovitostí. Naše právní služby v této oblasti zahrnují:

 zajištění právního servisu při koupi libovolného typu nemovitostí v České republice,
 v případě Vašeho zájmu Vám poradíme s výběrem vhodné nemovitosti ke koupi a prostřednictvím prověřených subjektů provedeme i    kontrolu jejich technického stavu,
 pro klienta zajistíme i založení vhodného typu právnické osoby (včetně subjektu of shore), popř. založení svěřeneckého fondu jejichž prostřednictvím by klient nemovitost vlastnil a nakládal s ní,
 zajistíme technickou  i právní správu Vašeho nemovitého majetku.

Při úkonech správy Vašeho majetku, stejně jako i v dalších případech poskytování právních služeb přísně zachováváme povinnost mlčenlivosti.